Pelaksanaan Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab, Fardu Ain ( j-QAF) dalam Program Pendidikan Khas Integrasi

Safarina Ujang, Norshidah Mohamad Salleh

Abstract


Artikel ini adalah satu meta analisis berkaitan program j-QAF yang dilaksanakan di Malaysia dalam program Pendidikan Khas Integrasi (PKKI). Oleh sebab kebanyakan Guru Pendidikan Islam yang melaksanakan j-QAF dalam Program Pendidikan Khas Integrasi adalah tidak berlatarkan belakangkan pengkhususan dalam bidang Pendidikan Khas maka terdapat permasalahan yang dihadapi oleh guru sebagai pelaksananya. Objektif artikel ini ialah untuk mengenal pasti  pengetahuan Guru Pendidikan Islam (GPI) melaksanakan j-QAF dalam program Pendidikan Khas. Selain itu tujuannya adalah untuk mengetahui tahap kesediaan Guru Pendidikan Islam (GPI) dalam Program Pendidikan Khas Integrasi. 34 artikel telah dianalisis berkaitan dengan kata kunci yang berkaitan dengan program j-QAF . Artikel yang dirujuk bagi reka bentuk kajian meta analisis ini didapati daripada Jurnal Pendidikan Islam, Jurnal Pendidikan  dan prosiding yang dicapai menggunakan pangkalan data EBSCOHOST . Dapatan daripada analisis artikel ini menunjukkan bahawa pengetahuan Guru Pendidikan Islam berkaitan pelaksanaan  j-QAF dalam Program Pendidikan Khas masih berada pada tahap sangat rendah. Manakala tahap kesediaan Guru Pendidikan Islam melaksanakan j-QAF dalam Program Pendidikan Khas Integrasi adalah sederhana dan perlu kepada pengukuhan pedagogi pengajaran Murid Berkeperluan Khas. Hasil  daripada penulisan artikel ini akan  dapat menambah pengetahuan dan memperbaiki amalan pengajaran serta memantapkan pelaksanaan  j-QAF dalam Program Pendidikan Khas Integrasi.


Keywords


j-QAF; Guru Pendidikan Islam; Program Pendidikan Khas; Bermasalah Pembelajaran; Pengetahuan; Peranan GPI

Full Text:

PDF

References


Ab. Halim T., Ahmad M. I. Amal H. Md. Noor, & Mohd I. M. P., (2013) Penilaian Guru terhadap Pelaksanaan Model-Model Tilawah al-Quran Program j-QAF. International Journal of Islamic Thought, 3, 1–17.

Adnor A. I., & Jamil A., (2014). Peranan Game-Based Learning Dalam Pembelajaran Bagi Meningkatkan Prestasi Murid Linus. In International Seminar On Global Education II:Education Tranformation Toward A Develop Nation (pp. 1–19).

Abd A. M. ( 2012) Tahap penguasaan pengetahuan pengajaran guru pelatih Pendidikan Islam di Institut Pendidikan Guru. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 (PKPI 2012), 1–13. http:// doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 .

Asmawati S., (2013) Penelitian Dan Pemahaman Terhadap Model Program j-QAF. Seminar Kebangsaan Penyelidikan jQAF, 19–35.

Bahasa, M., Lisan, B., & Omar, S (2011) Definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. DP. Jilid Bil, 11(1).

Bhasah A. B., Mohd N. M. S. Abdul J. S., Safaruddin U., Azlan D., Mohd Y. A. W., & Mahyuddin A. B.. (2012). Persepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Program J- Qaf Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 1 -Satu Kajian Kes. Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan IPTA 2012, 1. Retrieved from http://www.medc. com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/85.pdf

Fathiyah M.F., & Asmawati S. (2011) Peranan Guru Pendidikan Islam Dalam Membentuk Generasi Unggul. In World Congress For Islamic History and Civilization: Islam and Education (pp. 63– 79).

Fathiyah M. F., Nor H. A., Azimi H., L. A. M. (2013) Pemahaman Dan Pengalaman Guru Pendidikan Islam Menerapkan Elemen Amalan Dalam Pengajaran. The Online Journal of Islamic Education, 1(1), 1–16.

Fatimah, A., & Halim, T(2010) Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan Teknologi Multimedia dalam Pengajaran j-QAF. Journal of Islamic and Arabic Education, 2(2), 53–64.

Hajarul B.Z., Mohd H. A. H., Bani H., Mohd S., N. H. F. T. & N. K. (2010) Isu dan Cabaran Guru dalam Pendidikan Al-Quran Pelajar Bermasalah Penglihatan. In The 4th Conference on Teacher Education (pp. 751–762).

Hamdi I. (2011) Amalan pengajaran guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran). Satu kajian kes. Fakulti Pendidikan.

Jasmi, K. A., & Nawawi, N. F (2012) Model Guru Berkualiti dari Perspektif Tokoh Pendidikan Islam dan Barat. In Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam [SEAPPI2012] (pp. 233–238). Retrieved from http://eprints. utm.my/40066/1/KamarulAzmiJasmi2012_ ModelGuruBerkualitiPerspektifTokoh.pdf

Kamarul A. J., (2013) Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Islam: Pengamalan Guru Cemerlang Pendidikan Islam. Seminar Pemerkasaan Pengajaran Agama Islam Di Malaysia (Seminar Empowerment Islamic Teaching in Malaysia), 1–16.

Khairul A. A. B. (2014) Tahap Kesediaan Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Dalam Latihan Mengajar. Tahap Kesediaan Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Dalam Latihan Mengajar. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Malaysia,

Mohd A.M. N., Mohd A. A. (2015) J-QAF in empowering Muslim Malaysian national primary school students: issues and chalenges. Elixir International Journal, 78.

Mohd A. bin A. (2015) J-QAF in empowering Muslim Malaysian national primary school students: issues and chalenges. Elixir International Journal, 78.

Mohd Nor, J., & Ismail, M. L (2007) Kajian stres guru pelatih praktikum KPLI j-QAF. In Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang Tahun 2001 (pp. 1–14).

Muhamad S. T. M. Y. A (2014) Impak Pengajaran dan Bimbingan GPI. Jurnal Pemikir Pendidikan (Journal for Educational Thinkers) Vol. 5, 5, 1–17.

Noor A. A., & N. H. A. H (2015) Tahap pengetahuan guru pendidikan khas apabila mengurus murid bermasalah pembelajaran. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 30, 73–88.

Sabariah B., Saiful A.L., & Fakhrul A. A.K. (2014). Pelaksanaan Kurikulum j-QAF oleh Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran, Sabah. Jurnal Usuluddin, 39, 135–157.

Samsudin Md Noor (2012) Amalan Terbaik Dalam Pedagogi Pendidikan Islam. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Islam 2012 (PKPI 2012), 1–12.

Sabariah B., Saiful A. L., & Fakhrul A. A. K., (2014) Pelaksanaan Kurikulum j-QAF oleh Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Kent, Tuaran, Sabah. Jurnal Usuluddin, 39, 135–157.

Supyan H., (2007) Kesediaan Sekolah-sekolah Agama Islam di Selatan Thailand dalam Melaksanakan Jaminan Kualiti Pendidikan daripada Aspek Proses. Jurnal Pendidikan (UKM), 32, 19–38. Retrieved from http://www.ukm.my/jurfpend
DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um031v4i12018p059

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal ORTOPEDAGOGIA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

"Jurnal Ortopedagogia" is Indexing by:

 

View My Stats